ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 20701-2005
หมวด : อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ / นิพาภรณ์ แสงสว่าง / ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : -