ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มให้เนื้อหาทางด้านข้อมูลสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่ประวัติ องค์ประกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อธิบายถึงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของซอฟต์แวร์ การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ      พร้อมแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน การเขียนเว็บเพจด้วย HTML อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้งานได้กับชีวิตจริง