ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Advanced Excel เจาะลึก Excel Chart
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ ADVANCED EXCEL เล่มนี้ อธิบายการสร้างกราฟและการประยุกต์ใช้งานบน Excel อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงขั้นซับซ้อน รวบรวมจากคำถามของผู้เข้าอบรมและประสบการณ์สอนและการใช้งานจริงมากกว่า 20 ปี เหมาะกับผู้ใช้ Excel ทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเทคนิคเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ