ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet/Internet ฉบับผู้เริ่มต้น
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้นักคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้ทั่วไป ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องการติดตั้ง และใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินทราเน็ต/อินเทอร์เน็ต รวมถึงรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบเครือข่าย การสร้างระบบเครือข่ายแลนแบบง่าย การเชื่อมโลกอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จุดเด่น เนื้อหาในเล่มเน้นการปฏิบัติ อธิบายด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน กระชับ มีรูปภาพประกอบชัดเจน