ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.พาณี ล้ออุทัย
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : วิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มุ่งพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีดไทยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 ได้โดยไม่มองแป้นพิมพ์ พิมพ์ดีดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคต่าง ๆ จนตลอดแบบฝึกหัด