ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การขาย 1
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.นภัสภร วรนิธิปรีชา
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - ฉบับปรับปรุงครั้งที่2 พ.ศ.2554 - ปรับการนำเสนอบทเรียน ให้เรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้น - เพิ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย - เนื้อหาวิชาเรียบเรียงถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วย ศึกษาความสำคัญของการขาย แนวคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้กับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่ง และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย