ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วิถีธรรมวิถีไทย
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.ยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2554 - เพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง - เพิ่มเนื้อหาพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร - เพิ่มแนวข้อสอบ - เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาต่างๆ ในสังคมไทย และนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือมาปฏิบัติในการดำรงชีวิตแล้วแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้