ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ดร.ชัยเสฏฐ์ พหรมศรี
ยอดคงเหลือ : 8
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การเป็น 'ผู้นำ' นั้นไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวเราทุกคนมาแต่กำเนิดถึงแม้ว่า...คุณจะมี ตำแหน่ง มาเป็นตัวกำหนด สถานภาพในการบังคับบัญชา แต่อำนาจที่ได้มานั้นก็อาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และมุมมองใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะผู้นำ โดยเนื้อหาทั้งหมดได้จากการค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะนำผู้นำในต่างประเทศทั้งหมด เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสมไม่ใช่แต่เพียงเฉพาะกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้บริหาร ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความสามารถภาวะผู้นำ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของตนเอง ทีมงาน และองค์กรในอนาคต