ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : พล.ต.ต.สุพจน์ ณ บางช้าง
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาความหมายและที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย ขอบเขตของการใช้กฎหมาย วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการใช้กฎหมาย ผู้ใช้กฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ปละกฎหมายส่วนท้องถิ่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะบุคคล ทรัพย์นิติกรรม หนี้และสัญญา