ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ และคณะ
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่และความ รับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการจัดโต๊ะอาหาร รูปแบบของการบริการอาหาร การวางแผนจัดทำรายการอาหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม จรรยาบรรณและมารยาทของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การฝึกภาคปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม