ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การเงินส่วนบุคคล
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เป็นการษึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วน บุคคล การรู้จักหาเงิน ออมเงินและใช้เงินแย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนประเภภทต่าง ๆ และผลประโยชน์ทางภาษี มีกิจกรรมเสนอแนะพร้อมด้วยแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนใช้ฝึกทักษะและทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ