ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วีระ โลจายะ/คณะ
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 - หน่วยที่ 2 เพิ่มและ update เนื้อหากฎหมายคุ้มครองแรงงาน บทลงโทษต่างๆ - หน่วยที่ 3 เพิ่มเนื้อหากฎหมายเงินทดแทน - หน่วยที่ 4 เพิ่มเนื้อหาสถานที่ใช้บังคับและคำพิพากษาศาลกฤษฎีกาที่ 3223/2525, หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน คำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงาน - หน่วยที่ 6 ปรับการนำเสนอเนื้อหา เพิ่มเนื้อหาเรื่อง จำนวนผู้พิพากษาในศาลแรงงานล่าสุด พ.ศ. 2552 - เพิ่มเนื้อหาเรื่องคดีเลิกจ้างโดยไม่ยุติธรรม - เพิ่มและปรับแบบประเมินผลการเรียนรู้ - มีตารางวิเคราะห์หลักสูตร + สรุปท้ายหน่วย