ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   "โลกของธุรกิจปัจจุบัน อยู่ในยุคไร้พรมแดน  ทุกธุรกิจล้วนมีโอกาสขยายขอบข่ายไปยังทั่วทุกมุมโลก ซึ่งก็แน่นอนว่า การแข่งขัน กฎกติกา และกฎระเบียบต่างๆ   ย่อมมีอยู่ บ้างก็เป็นโอกาส บ้างก็เป็นอุปสรรค แล้วคุณจำเป็นต้องรู้อะไร และจะต้องจัดการอย่างไร?" สารบัญ บทที่ 1 ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ บทที่ 3 สภาพแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ บทที่ 4 การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศ บทที่ 5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ บทที่ 6 ระบบการเงินและเศรษฐกิจ และสนธิสัญญาการค้าต่างประเทศ บทที่ 7 การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ ฯลฯ