ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการลอจิสติกส์
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การจัดการลอจิสติกส์ เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานในหลายๆ หน้าที่งาน ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายพลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงฝ่ายระบบสารสนเทศ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักก็คือ ทำอย่างไร จึงจะสามารถจัดส่ง/นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ และบริการ พร้อมข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นไปได้ทั่วทุกแห่งหนตาม ต้องการ ภายใต้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานขององค์กร สารบัญ บทที่ 1 ลอจิสติกส์ และกลยุทธ์ การแข่งขัน บทที่ 2 การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการตลาดและลอจิสติกส์ บทที่ 3 การวัดต้นทุนลอจิสติกส์และการวัดสมรรถนะ บทที่ 4 การวัดเปรียบเทียบกับผู้นำคืออะไร บทที่ 5 แนวโน้มของการใช้ห่วงโซ่อุปทานโลก บทที่ 6 การแข่งขันโดยใช้เงื่อนไขของเวลา บทที่ 7 ปรัชญาการจัดการแบบชาวญี่ปุ่น