ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบัญชีบริหาร
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและการปันส่วนต้นทุนและต้นทุนฐานกิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจการบัญชีบริหารสามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้กับงานจริงได้