ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบัญชี 1
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นและกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำบัญชี ตั้งแต่แม่บททางการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า ระบบบัญชีคู่ การจดบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดรายวันขั้นปลาย การปรับปรุงและปิดบัญชี การใช้เครื่องมือในการจัดทำกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบการเงิน การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งในส่วนของธุรกิจให้บริการและธุรกิจขายสินค้า โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบัญชีที่สะดวกขึ้น