ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การตลาดธุรกิจบริการ:SERVICE MARKETING
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ธุรกิจบริการต่างกับธุรกิจที่ขายสินค้า ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลกับสินค้า อาจไม่สามารถนำมาใช้ได้กับธุรกิจบริการ ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจบริการอย่างละเอียดตั้งแต่หลักการพื้นฐานไปจนถึงแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ โดยเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ภาค ภาคที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ ภาคที่ 2 พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ ภาคที่ 3 กลยุทธ์การตลาดบริการ ภาคที่ 4 ส่วนผสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ และภาคที่ 5 การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในการบริการใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และมีตัวอย่างประกอบในเกือบทุกประเด็น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ