ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการ : Management
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ฉัตยาพร เสมอใจ,ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : 'การจัดการ (Management)' เล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน การค้นคว้า และการทำงานเพื่อใช้ประกอบการเรียนสำหรับนิสิต นักศึกาาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาผู้จัดการที่ต้องการความรู้ ทักษะและความเข้าใจพื้นฐานการบริหารงาน เช่น เรื่องขององค์การและการจัดการ, การพยากรณ์และการตัดสินใจ, กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ , และเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ เป็นต้น เพื่อจะประยุกต์ในงานของตนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเขียนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ทบทวน และอ้างอิงถึงในการใช้งาน