ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบริหารการขาย
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.นิติพล ภูตะโชติ
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การบริหารการขาย (Sales Management) เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีด้านการขายและการตลาด นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้มากที่สุด ลักษณะการเขียนใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ซับซ้อนอ่านแล้วสามารถทำความเข้าใจไอย่างรวดเร็ว ในแต่ละบทจะมีคำถามท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านฝึกทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการทดสอบและประเมินความเข้าใจในการอ่าน