ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การวิจัยดำเนินงาน
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์), รศ.ดร., ผศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวิจัยดำเนินงาน" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับทฤษฎีและโจทย์อย่างที่พบในชีวิตประจำวัน โปรแกรมเชิงเส้นตรง และวิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีต่างๆ รวมถึงการใช้ Microsoft Excel 2007 ในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาควบคู่ ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการขนส่ง การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลังแบบพื้นฐาน ปัญหาระบบแถวคอย การจำลองสถานการณ์ และการจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังมีการสอนการใช้ซอฟท์แวร์ที่หาได้ทั่วไปอย่าง Microsoft Excel 2007 และโปรแกรมสเปรดชีตทางด้านการจำลองสถานการณ์ให้ได้ศึกษาไปพร้อมๆ กันอีกด้วย