ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาการบริหาร การพัฒนา โดยมุ่งเน้นในด้านการบริหารจัดการ (Management Administration) และการบริหาร การพัฒนา (Development Administration) ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ • แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนา • การบริหารการพัฒนาของไทย : โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกระบวนการดำเนินงาน • ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของการบริหารการพัฒนาของไทย • แนวโน้มการบริหารการพัฒนาของไทย "