ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฎก
หมวด : นิยาย
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : จากประสบการณ์และการศึกษาธรรมของ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตโต ซึ่งสำเร็จวิชาธรรมเปรียญ 9 ประโยค ตั้งแต่เป็นสามเณร ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกทั้งเป็นอาจารย์สอนวิชาธรรมทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี จากความรู้และภูมิธรรมที่ท่านสั่งสมมา ผนวกกับขุมทรัพย์ความรู้ที่ท่านค้นพบจากพระไตรปิฏก จึงเป็นที่มาของหนังสือที่จะทำให้คุณมี 'ปัญญา' ที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง อย่างที่เรียกว่า 'ยิ่งใช้ ยิ่งเพิ่ม ยิ่งเติม ยิ่งคม' ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฎก เป็นการคัดสรรเรื่องราว 'ชาดก' ซึ่งเป็นบทพระคาถาที่ร้อยเรียงอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 27-28 ขุททกนิกาย ชาดก เป็นบทสรุปของคำสอนในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ผ่านทุกข์ ผ่านสุข ผ่านเรื่องราวแห่งชีวิตมานับชาติไม่ถ้วน เรื่อยมาจนกระทั่งภูมิธรรมเต็มบริบูรณ์ แสงสว่างแห่งปัญญาสว่างโล่ง บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ซึ่งถึงความจริงทั้งมวล ธรรมะภายในเล่มจึงมีคุณค่าอนันต์ และถูกย่อยให้กลายเป็น 'แหล่งความรู้' ที่คนทุกระดับเอื้อมถึง มีเนื้อหาและวิธีการเขียนที่สามารถเลือกอ่านได้ตามจริตที่ชอบ ท้ายเล่มสรุปเป็นวาทธรรมและวลีเด็ด ซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตอย่างมีหลักการ ไม่พลาดพลั้งเสียรู้ผู้อื่นและความโง่เขลาของตนเอง ดังนั้น คำสอนที่พุทธองค์ให้ไว้ จึงเปรียบมรดกล้ำค่า ที่มีความประณีต และถูกต้องอย่างที่สุด! เป็นเครื่องหมายแห่ง 'บทเรียนชีวิต' ที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้ดีที่สุดเหมาะกับทุกยุค ทุกสมัย ตราบใดที่โลกนี้ยังมีมนุษย์!