ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : วิธีการดูแลผู้ป่วยในหนังสือเล่มนี้ จะป็นแนวทาง ให้ผู้ป่วยและครอบครัวพอเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในเบื้องต้น การที่ผู้ป่วยดูแลตนเองได้พอสมควร อีกทั้งคนในครอบครัวก็มีแนวทางในการดูแลและเข้าใจความเจ็บป่วยของผู้ป่วย จะช่วยลดความเครียด คลายความกังวล เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งสองฝ่าย