ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานเส้นบุกชาร์โคล ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :         การศึกษาเรื่อง เส้นบุกชาร์โคล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการทําเส้นบุกชาร์โคล ที่ผู้ชิมให้การยอมรับ นํามาศึกษาการเสริมผงชาร์โคลในเส้นบุกที่เหมาะสม จํานวน 4 ระดับ คือ 0 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete Block Design, RCBD) ทําการประเมินคุณภาพทางประสาท สัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ (เส้น) สี กลิ่นเนื้อสัมผัส (กรุบ) โดยผู้ชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝนการชิม         การศึกษาสูตรพื้นฐานของเส้นบุก พบว่า สูตรที่ 1 มีลักษณะปรากฏเป็นเส้น สีน้ําตาล กลิ่นมี กลิ่นของบุกอ่อน เนื้อสัมผัส กรุบปานกลาง สูตรที่ 2 มีลักษณะปรากฏเป็นเส้น สีน้ําตาล กลิ่นมีกลิ่น ของบุกอ่อน เนื้อสัมผัส กรุบน้อยสูตรที่ 3 มีลักษณะปรากฏเป็นเส้น สีน้ําตาล กลิ่นมีกลิ่นของบุกอ่อน เนื้อสัมผัส ไม่กรุบ        การศึกษาปริมาณการเสริมผงชาร์โคลในเส้นบุก พบว่า ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะ ปรากฏ เป็นเส้น สีน้ําตาล กลิ่น มีกลิ่นของบุกอ่อน เนื้อสัมผัส กรุบปานกลาง ระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ เป็นเส้น สีดํา เทา กลิ่น มีกลิ่นของบุกอ่อน เนื้อสัมผัส กรุบ มีความสากเล็กน้อย ระดับ 0.75 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ ปรากฏ เป็นเส้น สีดํา เทา กลิ่น มีกลิ่นของบุกอ่อน เนื้อ สัมผัส กรุบ มีความสากปานกลาง ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์มีลักษณะปรากฏ ปรากฏ เป็นเส้น สีดํา เทา กลิ่น มีกลิ่นของบุกอ่อน เนื้อสัมผัส กรุบ มีความสากมาก คณะผู้ทดลองจึงเลือกระดับ 0.75 เปอร์เซ็นต์เป็นสูตรที่เหมาะสมในการศึกษาการเสริมผงชาร์โคลในเส้นบุก