ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานพุดดิ้งน้ํานมอัลมอนด์ ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :            การศึกษาเรื่อง พุดดิ้งน้ํานมอัลมอนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของพุดดิ้ง ที่คณะผู้ทดลองยอมรับ นํามาศึกษาปริมาณการทดแทนนมสดด้วยน้ํานมอัลมอนด์ในพุดดิ้งที่เหมาะสม จํานวน 4 ระดับ คือ 0 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete Block Design, RCBD) ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ (เรียบ เนียน) สี กลิ่น และเนื้อสัมผัส (นุ่ม เด้ง) โดยคณะผู้ทดลองที่ไม่ผ่านการ ฝึกฝนการชิม ซึ่งเป็นนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อคัดเลือกเป็นสูตรพื้นฐาน ในการศึกษาปริมาณการทดแทนนมสดด้วยน้ํานมอัลมอนด์ในพุดดิ้งที่เหมาะสม          การศึกษาสูตรพื้นฐานของพุดดิ้ง พบว่า สูตรที่ 1 มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีขาวนวล และ มีสีเหลืองเล็กน้อย กลิ่นหอมนมข้นจืดมาก รสชาติหวานมาก มันปานกลาง เนื้อสัมผัสนุ่ม เด้ง ปานกลาง สูตรที่ 2 มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีขาวนวล และมีสีเหลืองเล็กน้อย กลิ่นหอมนมข้นจืดเล็กน้อย รสชาติหวานปานกลาง มันเล็กน้อย เนื้อสัมผัสนุ่ม เด้งปานกลาง สูตรที่ 3 มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีขาวนวล และมีสีเหลืองมาก กลิ่นหอมนมข้นจืดมาก รสชาติหวานปานกลาง มันปานกลาง เนื้อสัมผัสนุ่ม เด้งมาก คณะผู้ทดลองจึงเลือกสูตรที่ 2 เป็นสูตร ศึกษาปริมาณการทดแทนนมสดด้วยน้ํานมอัลมอนด์ในพุดดิ้งที่เหมาะสม          การศึกษาปริมาณการทดแทนนมสดด้วยน้ํานมอัลมอนด์ในพุดดิ้งที่เหมาะสม พบว่า ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีขาวนวล และมีสีเหลืองเล็กน้อย กลิ่นหอมของนม ข้นจืดเล็กน้อย รสชาติหวานปานกลาง มันเล็กน้อย เนื้อสัมผัสนุ่ม เด้งปานกลาง ระดับ 50 มีลักษณะ ปรากฏเรียบเนียน สีขาวขุ่นเล็กน้อย กลิ่นหอมนมอัลมอนด์มาก รสชาติหวานปานกลาง มันปานกลาง เนื้อสัมผัสนุ่ม เด้ง ปานกลาง ระดับ 75 มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีขาวขุ่นปานกลาง กลิ่นนมอัลมอนด์มาก รสชาติหวานปานกลาง มันเล็กน้อย เนื้อสัมผัสนุ่ม เด้งเล็กน้อย ระดับ 100 มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีขาวขุ่นมาก กลิ่นเหม็นนมอัลมอนด์มาก รสชาติหวานปานกลาง ไม่มัน เนื้อสัมผัสนุ่ม เด้งมาก คณะผู้ทดลองจึงเลือกระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นสูตรศึกษาปริมาณการ ทดแทนนมสดด้วยน้ํานมอัลมอนด์ในพุดดิ้งที่เหมาะสม