ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานทองม้วนสดเสริมมันม่วง ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :           การศึกษาเรื่องทองม้วนสดเสริมมันม่วง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของทองม้วนสด ที่คณะผู้ทดลองยอมรับน ามาศึกษาปริมาณการเสริมมันม่วงที่เหมาะสมในทองม้วนสด จ านวน 4 ระดับ คือ 0 2 4 และ 6 % โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete Block Design, RCBD) ท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ (ขรุขระ มันเงา) สี กลิ่น เนื้อสัมผัส (เหนียว นุ่ม) โดยคณะผู้ทดลองที่ไม่ผ่านการฝึกฝนการชิม           การศึกษาสูตรพื้นฐานทองม้วนสด พบว่าสูตรที่ 1 มีลักษณะปรากฏขรุขระ มันเงา สีน้ าตาล อ่อน กลิ่นหอมมะพร้าวอ่อน และงาด า รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสแป้งเหนียว นุ่ม สูตรที่ 2 มีลักษณะปรากฏขรุขระ มันเงา สีน้ าตาลอ่อน กลิ่นหอมมะพร้าวอ่อน และงาด า รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัสแป้งกรอบ สูตรที่ 3 มีลักษณะปรากฏขรุขระ มันเงา สีน้ าตาลอ่อน กลิ่นหอมมะพร้าวอ่อน และงาดำ รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสแป้งเหนียวมาก คณะผู้ทดลองจึงเลือกสูตรที่ 1 เป็นสูตรศึกษา ปริมาณการเสริมมันม่วงที่เหมาะสมในทองม้วนสด          การศึกษาปริมาณการเสริมมันม่วงที่เหมาะสมในทองม้วนสด พบว่าระดับ 0 % มีลักษณะ ปรากฏขรุขระ มันเงา สีน้ าตาลอ่อน กลิ่นหอมมะพร้าวอ่อน และงาด า รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสแป้งเหนียว นุ่ม ระดับ 2 % มีลักษณะปรากฏขรุขระ มันเงา สีม่วง กลิ่นหอมมะพร้าวอ่อน งาด า และมันม่วง รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสแป้งเหนียว นุ่ม ระดับ 4 % มีลักษณะปรากฏ ขรุขระ มันเงา สีม่วงเข้ม กลิ่นหอมมะพร้าวอ่อน งาด า และมันม่วง รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัส แป้งนุ่ม แต่มีความนิ่มปานกลาง ระดับ 6 % มีลักษณะปรากฏขรุขระ มันเงา สีม่วงเข้มมาก กลิ่นหอม มะพร้าวอ่อน งาด า และมันม่วง รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสแป้งนุ่ม แต่มีความนิ่มมาก คณะผู้ ทดลองจึงเลือกระดับ 2 % เป็นสูตรศึกษาปริมาณการเสริมมันม่วงที่เหมาะสมในทองม้วนสด