ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานเจลลี่พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :          การศึกษาเรื่อง เจลลี่พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการท้าน้้า สกัดเย็น ที่คณะผู้ทดลองยอมรับ น้ามาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเจลาตินที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ จ้านวน 4 ระดับ คือ 0 5 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก (Randomized complete Block Design, RCBD) ท้าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส โดยคณะผู้ทดลองที่ไม่ผ่านฝึกฝนการชิม          การศึกษาสูตรพื้นฐานน้้าสกัดเย็น พบว่า สูตรที่ 1 มีลักษณะปรากฏ ปนกากใยของวัตถุดิบ เล็กน้อย สี เหลืองเข้มมากและขุ่นเล็กน้อย กลิ่น มีกลิ่นสับปะรดน้ามากที่สุด รสชาติ เปรี้ยวและหวาน มาก เนื้อสัมผัส เป็นน้้าเหลว สูตรที่ 2 มีลักษณะปรากฏ ปนกากใยของวัตถุดิบเล็กน้อย สีเหลือง มัสตาร์ด กลิ่น มีกลิ่นกระชายน้ามากที่สุด รสชาติ ขม และเปรี้ยวปานกลาง เนื้อสัมผัส เป็นน้้าเหลว สูตรที่ 3 มีลักษณะปรากฏ ปนกากใยของวัตถุดิบเล็กน้อย สี เหลืองอ่อนและขุ่นเล็กน้อย กลิ่น มีกลิ่น กระชายน้าเล็กน้อยตามด้วยวัตถุดิบทุกชนิด รสชาติ เปรี้ยว หวานปานกลาง และขมเล็กน้อย เนื้อ สัมผัส เป็นน้้าเหลว คณะผู้ทดลองจึงเลือกสูตรที่ 3 เป็นสูตรศึกษาปริมารที่เหมาะสมของเจลาตินที่ใช้ กับผลิตภัณฑ์         การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเจลาตินที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ พบว่า ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มี ลักษณะปรากฏ ปนกากใยของวัตถุดิบเล็กน้อย สี เหลืองอ่อนและขุ่นเล็กน้อย กลิ่น มีกลิ่นกระชายน้า เล็กน้อยตามด้วยวัตถุดิบทุกชนิด รสชาติ เปรี้ยว หวานปานกลาง และขมเล็กน้อย เนื้อสัมผัส เป็นน้้า เหลว ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความคงรูปเหลวเหมือนน้้า สี เหลืองอ่อนและขุ่นเล็กน้อย กลิ่น มีกลิ่น กระชายน้าเล็กน้อยตามด้วยวัตถุดิบทุกชนิด รสชาติ เปรี้ยว หวานปานกลาง และขมเล็กน้อย เนื้อ สัมผัส เหลวเกินไป ไม่มีความคงรูป ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ มีความคงรุปในลักษณะ เจลลี่เนียนนุ่ม สี เหลืองอ่อนและขุ่นเล็กน้อย กลิ่น มีกลิ่นกระชายน้าเล็กน้อยตามด้วยวัตถุดิบทุกชนิด รสชาติ เปรี้ยว หวานปานกลาง และขมเล็กน้อย เนื้อสัมผัส อ่อนนุ่มก้าลังดี ไม่แข็งจนเกินไป ดูดง่าย ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ มีความคงรูปและแข็งเกินไปเหมือนวุ้น สี เหลืองอ่อน และขุ่น เล็กน้อย กลิ่น มีกลิ่นกระชายน้าเล็กน้อยตามด้วยวัตถุดิบทุกชนิด รสชาติ เปรี้ยว หวานปานกลาง และ ขมเล็กน้อย เนื้อสัมผัส อ่อนนุ่มเล็กน้อย เจลแข็งเกินไป ดูดยาก คณะผู้ทดลองจึงเลือกระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นสูตรในการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเจลาตินที่ใช้กับผลิตภัณฑ์