ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานเครปเย็นฟักทอง ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :            การศึกษาเรื่อง เครปเย็น มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสูตรพื้นฐานในการทําแป้งเครปเย็นที่ผู้ ชิมให้การยอมรับ นํามาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของฟังทองในแป้งเครปเย็น 4 ระดับ คือ 0 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ 15 เปอร์เซ็นต์ และ 20 เปอร์เซ็นต์ ของน้ําหนักฟักทองโดยวางแผนการ ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) ทําการประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ (เรียบ เนียน) สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส (นุ่ม) โดย คณะผู้ทดลองไม่ผ่านการฝึกฝนการชิมซึ่งเป็นนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัย อาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นสูตรพื้นฐานในการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของฟักทองในแป้ง เครปเย็น            การศึกษาสูตรพื้นฐานแป้งเครปเย็น 3 สูตร พบว่า สูตรที่ 1 มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน แป้ง หนา สีเหลืองทองเข้ม กลิ่นเนย รสชาติหวานมากที่สุด เนื้อสัมผัสแข็งกระด้าง สูตรที่ 2 มีลักษณะ ปรากฏ เรียบเนียน สีขาวออกเหลือง กลิ่นแป้ง รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัสนุ่มมาก สูตรที่ 3 มี ลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีเหลืองทองอ่อน กลิ่นหอมนม แป้ง รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสนุ่ม คณะผู้ทดลองจึงเลือกสูตรทื่ 3 เป็นสูตรศึกษาปริมาณการเสริมฟังทองในแป้งเครปเย็น            การศึกษาปริมาณการเสริมฟังทองในแป้งเครปเย็น จํานวน 4 ระดับ พบว่า ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีเหลืองทองอ่อน กลิ่นหอมนม แป้ง รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัส นุ่ม ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีเหลืองทองอ่อน กลิ่นหอมนม แป้ง รสชาติ หวานปานกลาง เนื้อสัมผัสนุ่มระดับ 15 เปอร์เซ็นต์มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีเหลืองทองอ่อน กลิ่นฟังทอง รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสนุ่ม ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะ ปรากฏเรียบเนียน สีเหลืองทองเข้ม กลิ่นฟังทองมาก รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสนุ่ม คณะผู้ทดลองจึงเลือกระดับ 20 เปอร์เซ็นต์เป็นสูตรศึกษาปริมาณการเสริมฟังทองในแป้งเครปเย็น