ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานคุกกี้เสริมขนุนอบแห้ง ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :           การศึกษาสูตรพื้นฐานคุกกี้ 3 สูตรน่าสูตรพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับมาศึกษาปริมาณที่ เหมาะสมของขนุนอบแห้งที่เสริมลงในคุกกี้ 4 ระดับคือ 0 เปอร์เซ็นต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ และ 15 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักส่วนผสมคุกกี้โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randymkompete Black Aesm, ACRD) ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ (กลม ขรุขระ) สีกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส (กรอบ ร่วน) โดยคณะผู้ทดลองที่ไม่ผ่าน การฝึกฝนการชิม ซึ่งเป็นนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีเพื่อ คัดเลือกเป็นสูตรที่เหมาะสมในการศึกษาปริมาณการเสริมขนุนอบแห้งในคุกกี้          การศึกษาสูตรพื้นฐานคุกกี้ 3 สูตรพบว่าสูตรที่ 1 มีลักษณะปรากฎ กลม ขรุขระ สีน้ําตาล กลิ่น มีกลิ่นของเนย รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัสกรอบ ร่วน สูตรที่ 2 มีลักษณะปรากฎ กลม ขรุขระ สีน้ําตาล กลิ่น มีกลิ่นของเนย รสชาติหวานน้อย เนื้อสัมผัสกรอบ ร่วน สูตรที่ 3 มีลักษณะปรากฏ กลม ขรุขระ สีน้ําตาลเข้ม กลิ่น มีกลิ่นของเนย รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสกรอบ ร่วน         การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของขนุนอบแห้งที่เสริมลงในคุกกี้พบว่าระดับ 0 เปอร์เซ็นต์มี ลักษณะปรากฎ กลม ขรุขระ สีน้ําตาลเข้ม กลิ่น มีกลิ่นของเนย รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัส กรอบ ร่วน ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์มีลักษณะปรากฏ กลม ขรุขระ สีน้ําตาลเข้ม กลิ่น มีกลิ่นของขนุน น้อย รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสกรอบ มีเนื้อขนุนน้อยระดับ 10 เปอร์เซ็นต์มีลักษณะปรากฎ กลม ขรุขระ สีน้ําตาลเข้ม กลิ่น มีกลิ่นหอมขนุนปานกลาง รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสกรอบ มี เนื้อขนุนปานกลาง ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฎ กลม ขรุขระ สีน้ําตาลเข้ม กลิ่น มีกลิ่นของ ขนุนมาก รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสกรอบ มีเนื้อขนุนมาก