ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงาานไข่มุกบัวหิมะ ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :           การศึกษาเรื่อง ไข่มุกบัวหิมะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการทําไข่มุกบัวหิมะ ที่ คณะผู้ทดลองให้การยอมรับ นํามาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการทดแทนน้ําตาลทรายแดงด้วย น้ําเชื่อมบัวหิมะในไข่มุก จํานวน 4 ระดับ คือ 0% 50% 75% และ 100% โดยวางแผนการทดลอง แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์(Randomized complete Block Design, RCBD) ทําการประเมินคุณภาพ ทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ (เรียบ เนียน) สี กลิ่น เนื้อสัมผัส (เหนียว นุ่ม) และ ความชอบโดยรวม โดยคณะผู้ทดลองที่ไม่ผ่านการฝึกฝนการชิม         การศึกษาสูตรพื้นฐานไข่มุก พบว่าสูตรที่ 1 มีลักษณะเรียบเนียน สีดํา มีกลิ่นของโกโก้รสชาติ หวานน้อย เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มปานกลาง สูตรที่ 2 มีลักษณะเรียบเนียน สีน้ําตาล มีกลิ่นของน้ําตาล ทรายแดง รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มมาก สูตรที่ 3 มีลักษณะเรียบเนียน สีน้ําตาลเข้ม มีกลิ่นของน้ําตาลทรายแดง รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มมากที่สุด คณะผู้ทดลองจึงเลือก สูตรที่ 3 เป็นสูตรศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการทดแทนน้ําทรายแดงด้วยน้ําเชื่อมบัวหิมะในไข่มุก         การศึกษาปริมาณการทดแทนน้ําตาลทรายแดงด้วยน้ําเชื่อมบัวหิมะ พบว่า ระดับ 0% มี ลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีน้ําตาลเข้ม มีกลิ่นของน้ําตาลทรายแดง รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัส เหนียวนุ่ม ระดับ 50% มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีน้ําตาลเข้มที่สุด มีกลิ่นของน้ําเชื่อมบัวหิมะ รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม ระดับ 75% มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีน้ําตาล มีกลิ่น ของน้ําเชื่อมบัวหิมะ รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม ระดับ 100% มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีน้ําตาลเข้ม มีกลิ่นของน้ําเชื่อมบัวหิมะ รสชาติหวานมากที่สุด เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม คณะผู้ทดลองจึง เลือกระดับ 50% เป็นสูตรศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการทดแทนน้ําทรายแดงด้วยน้ําเชื่อมบัวหิมะ ในไข่มุก