ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานขนมปังลูกหม่อน ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :             การศึกษาเรื่อง ขนมปังลูกหม่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการทำขนมปัง ที่ผู้ ชิมให้การยอมรับ น ามาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการทดแทนนมสดในแป้งขนมปังด้วยน้ าลูก หม่อน จำนวน 4 ระดับ คือ 0 60 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการ เสริมเนื้อลูกหม่อนในขนมปัง จ านวน 4 ระดับ 0 2 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบ สุ่มในบล็อกสมบูรณ์(Randomized complete Block Design, RCBD) ทำการประเมินคุณภาพทาง ประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ (รูปทรงสมบูรณ์) สี กลิ่น เนื้อสัมผัส (เหนียว นุ่ม) โดยผู้ชิมที่ไม่ ผ่านการฝึกฝนการชิม           การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการทดแทนนมสดในแป้งขนมปังด้วยน้ าลูกหม่อน พบว่า สูตรที่ 1 มีลักษณะปรากฏ รูปทรงสมบูรณ์ สี ขาว กลิ่น มีกลิ่นยีสต์ รสชาติ หวานน้อย เนื้อสัมผัส นุ่ม สูตรที่ 2 มีลักษณะปรากฏ รูปทรงสมบูรณ์ สี ขาว กลิ่น มีกลิ่นเนย รสชาติ หวานน้อย เนื้อสัมผัส นุ่ม สูตรที่ 3 ลักษณะปรากฏ รูปทรงสมบูรณ์ สี ขาว กลิ่น มีกลิ่นเนย รสชาติ หวานน้อย เนื้อสัมผัส นุ่ม คณะผู้ทดลองจึงเลือกสูตรที่ 2 เป็นสูตรศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการทดแทนนมสดในขนมปัง ด้วยน้ าลูกหม่อน         การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการเสริมเนื้อลูกหม่อนในขนมปัง พบว่า ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ รูปทรงสมบูรณ์ สี ขาว กลิ่น มีกลิ่นเนย รสชาติ หวานน้อย เนื้อสัมผัส นุ่ม ระดับ 60 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ รูปทรงสมบูรณ์ สี ม่วงอ่อน กลิ่น มีกลิ่นเนย รสชาติ หวาน เนื้อสัมผัส นุ่ม ระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ รูปทรงสมบูรณ์ สี ม่วงกลาง กลิ่น มี กลิ่นเนย รสชาติ หวาน เนื้อสัมผัส นุ่ม ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ รูปทรงไม่สมบูรณ์ สี ม่วงเข้ม กลิ่น มีกลิ่นเนย รสชาติ หวาน เนื้อสัมผัส นุ่มมาก คณะผู้ทดลองจึงเลือกระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นสูตรศึกษาปริมาณที่เหมาะสมการเสริมเนื้อลูกหม่อนในขนมปังที่เหมาะสม         การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมการเสริมเนื้อลูกหม่อนในขนมปังที่เหมาะสม จำนวน 4 ระดับ คือ 0 เปอร์เซ็นต์ 2 เปอร์เซ็นต์ 4 เปอร์เซ็นต์ 8 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะ ปรากฏ รูปทรงสมบูรณ์ สี ม่วงอ่อน กลิ่น มีกลิ่นเนย รสชาติ หวาน เนื้อสัมผัส นุ่ม ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ รูปทรงสมบูรณ์ สี ม่วงเข้ม กลิ่น มีกลิ่นเนย รสชาติ หวาน เนื้อสัมผัส นุ่ม ระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ รูปทรงไม่สมบูรณ์ สี ม่วงเข้ม กลิ่น มีกลิ่นเนย รสชาติ หวาน เนื้อสัมผัส ไม่เหนียวนุ่ม(แห้ง) ระดับ 8 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ รูปทรงสมบูรณ์ สี ม่วง เข้ม กลิ่น มีกลิ่นเนย รสชาติ หวานอมเปรี้ยว เนื้อสัมผัส นุ่ม คณะผู้ทดลองจึงเลือกระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นสูตรที่การเสริมเนื้อลูกหม่อนในขนมปังที่เหมาะสม