ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานการศึกษาการพัฒนาแป้งไข่มุกในเครื่องดื่ม ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :           การศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาแป้งไข่มุกในเครื่องดื่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตร พื้นฐานของแป้งไข่มุก ที่คณะผู้ทดลองยอมรับ น ามาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งมันส าปะหลัง ด้วยแป้งข้าวเหนียวด าในแป้งไข่มุก 4 ระดับ คือ 0% 50% 75% และ 100% โดยวางแผนการทดลอง แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์(Randomized Complete Block Design/, RCBD) ท าการประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ (เรียบ เนียน) สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส (เหนียว นุ่ม)โดยคณะผู้ทดลองไม่ผ่านการฝึกฝนการชิม          การศึกษาสูตรพื้นฐานในการท าแป้งไข่มุก 3 สูตร พบว่า สูตรที่ 1 ลักษณะปรากฏ ไม่เรียบ เนียน สีน้ าตาล กลิ่นมีกลิ่นของน้ าตาลทรายแดง รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัสเหนียว นุ่มปานกลาง สูตรที่ 2 ลักษณะปรากฏเรียบเนียน สีทอง กลิ่นไม่มีกลิ่น รสชาติหวานน้อย เนื้อสัมผัสเหนียว นุ่มปานกลาง สูตรที่ 3 ลักษณะปรากฏ เรียบเนียน สีน้ าตาล กลิ่นมีกลิ่นของน้ าตาลทรายแดง รสชาติ หวานมาก เนื้อสัมผัสเหนียว นุ่มมาก คณะผู้ทดลองจึงเลือกสูตรที่ 3 เป็นสูตรศึกษาปริมาณที่เหมาะสม ของแป้งข้าวเหนียวด าทดแทนแป้งข้าวเหนียวในแป้งไข่มุก           การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวเหนียวด าทดแทนแป้งมันส าปะหลังในแป้งไข่มุก จ านวน 4 ระดับ คือ 0% 50% 75% และ 100% พบว่า ระดับ 0% ลักษณะปรากฏ เรียบเนียน สีน้ าตาล กลิ่นมีกลิ่นของน้ าตาลทรายแดง รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัสเหนียว นุ่มมาก ระดับ 50% ลักษณะปรากฏ เรียบเนียน สีด าเงา กลิ่นมีกลิ่นของน้ าตาลทรายแดงและแป้งข้าวเหนียวด า รสชาติ หวานมาก เนื้อสัมผัสเหนียว นุ่มปานกลาง ระดับ 75% ลักษณะปรากฏ เรียบเนียน สีด าเงา กลิ่นมี กลิ่นของน้ าตาลทรายแดงและแป้งข้าวเหนียวด า รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัสเหนียว นุ่มปานมาก ระดับ 50% ลักษณะปรากฏ เรียบเนียน สีด าเงา มีกลิ่นของน้ าตาลทรายแดง และแป้งข้าวเหนียวด า รสชาติหวานมาก เนื้อสัมผัสไม่เหนียว นุ่มมาก คณะผู้ทดลองจึงเลือก ระดับ 75% เป็นสูตรใน การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวเหนียวด าทดแทนแป้งข้าวเหนียวในแป้งไข่มุก