ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานการพัฒนาแป้งต๊อกโบกี ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :              การศึกษาเรื่อง การพัฒนาแป้งต๊อกโบกีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการทําแป้ง ต๊อกโบกี ที่คณะผู้ทดลองยอมรับ นํามาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ทดแทนแป้ง ข้าวเจ้าในแป้งต๊อกโบกีในแป้งต๊อกโบกี จํานวน 4 ระดับ คือ 0 50 75 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวาง แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Desin, RCBD) ทําการ ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ (เรียบ เนียน) สี กลิ่น รสชาติ (เหนียว นุ่ม) คณะผู้ทดลองไม่ผ่านการฝึกฝนการชิม               การศึกษาสูตรพื้นฐานแป้งต๊อกโบกี 3 สูตร พบว่า สูตรที่ 1 มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สี ขาว มีกลิ่นเล็กน้อย รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสเหนียวเล็กน้อย สูตรที่ 2 มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สี ขาว มีกลิ่นแป้งเล็กน้อย รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม สูตรที่ 3 มีลักษณะปรากฏเรียบเนียน สี ขาว มีกลิ่นมาก รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มเล็กน้อย คณะผู้ทดลองจึงเลือกสูตรที่ 2 เป็นสูตร ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรว์เบอรี่ทดแทนแป้งข้าวเจ้าในแป้งต๊อกโบกี                การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ทดแทนแป้งข้าวเจ้ามนแป้งต๊อกโบกี จํานวน 4 ระดับ พบว่า ระดับที่ 0 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏเนียน สีขาว กลิ่นแป้งเล็กน้อย รสชาติ หวาน เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม ระดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏเนียน สีม่วงอ่อน กลิ่นข้าว เล็กน้อย รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม ระดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏเนียน สีม่วง เล็กน้อย กลิ่นข้าวเล็กน้อย รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม ระดับที่ 100 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะ ปรากฏเนียน สีม่วงเข้ม กลิ่นข้าวเล็กน้อย รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม คณะผู้ทดลองจึงเลือก ระดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นสูตรที่ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ทดแทนแป้งข้าวเจ้า ในแป้งต๊อกโบกี