ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงงานการใช้แป้งเม็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีในขนมโก๋ ปวส.
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การศึกษา การใช้แป้งเม็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีในขนมโก๋ เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการท า ขนมโก๋ ที่คณะผู้ทดลอง น ามาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งเม็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีในขนมโก๋ จ านวน 4 ระดับ คือ 0 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งเม็ด ขนุนทดแทนแป้งสาลีในขนมโก๋ 4 ระดับ 0 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยการวางแผนการทดลอง แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete Block Design, RCBD) ท าการประเมินคุณภาพ ทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฎ (แห้ง ร่วน) สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส (หนืด) โดยคณะผู้ ทดลองที่ไม่ผ่านการฝึกฝนการชิม ซึ่งเป็นนักศึกษา แผนกวิชาอาหหารและโภชนาการ วิทยาลัย อาชีวศึกษาชลบุรี การศึกษาสูตรพื้นฐานขนมโก๋ 3 สูตร พบว่า สูตรที่ 1 มีลักษณะปรากฏ ไม่แห้งร่วน สี ขาว กลิ่น มีกลิ่นของแป้ง รสชาติ หวานน้อย เนื้อสัมผัส ไม่หนืด สูตรที่ 2 มีลักษณะปรากฏ แห้งร่วน สี ขาว กลิ่น มีกลิ่นของแป้ง รสชาติ หวานมาก เนื้อสัมผัส หนืด สูตรที่ 3 มีลักษณะปรากฏ แห้งร่วน สี ขาว กลิ่น มีกลิ่นของแป้ง รสชาติ หวานปานกลาง เนื้อสัมผัส หนืด คณะผู้ทดลองจึงเลือกสูตรที่ 3 เป็นสูตรศึกษาปริมาณการทดแทนแป้งสาลีด้วยเม็ดขนุนในขนมโก๋ การศึกษาปริมาณการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเม็ดขนุนในขนมโก๋ จ านวน 4 ระดับ พบว่า ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ แห้งร่วน สี ขาว กลิ่น ไม่มีกลิ่นแป้ง รสชาติ หวานปานกลาง เนื้อสัมผัส หนืด ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ แห้งร่วน สี ขาว กลิ่น มีกลิ่นเม็ดขนุน รสชาติ หวานปานกาลาง เนื้อสัมผัส หนืด ระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ แห้งร่วน สี ขาวนวล กลิ่น มีกลิ่นเม็ดขนุน รสชาติ หวานปานกลาง เนื้อสัมผัส หนืด ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะปรากฏ แห้งร่วน สี ขาวเหลือง กลิ่น มีกลิ่นเม็ดขนุน รสชาติ หวานปานกลาง เนื้อสัมผัส หนืด คณะผู้ทดลอง จึงเลือกปริมาณการใช้แป้งเม็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีในขนมโก๋ที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็น ระดับสูงที่สุดเป็นสูตรที่เหมาะสมของการพัฒนาแป้งเม็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีในขนมโก๋